เกี่ยวกับโครงการ

โครงการจัดทำระบบจับคู่งานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ที่มาของโครงการ

     ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีผลงานวิชาการ งานวิจัย งานนวัตกรรม องค์ความรู้ หรือแม้กระทั่งสิ่งริเริ่มในพื้นที่จำนวนมากที่มีประโยชน์ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมหรือสิ่งริเริ่มจำนวนมากเหล่านั้นกลับ ไม่ได้เป็นที่รู้จัก หรือรับรู้เพียงพอ ที่จะมีการนำมาใช้ประโยชน์หรือขยายผลอย่างแพร่หลาย โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการรับรู้ กระบวนการค้นหา หรือกระทั่งการนำผลงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

     จึงมีแนวคิดที่จะศึกษากระบวนการในการจัดระเบียบข้อมูลผลงานเหล่านี้อย่างเป็นระบบ แยกป็นหมวดหมู่ให้เข้ากับโครงสร้างและบริบทของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงานในพื้นที่ พร้อมการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยในการค้นหา และจับคู่ผลงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) อาทิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker)

     ด้วยเหตุนี้ จึงมีการศึกษาแนวทางรวบรวมผลงาน การจัดประเภท รวมทั้งวิเคราะห์นวัตกรรมว่าเป็นกลุ่มระดับใด เพื่อความชัดเจนในการพัฒนาต่อหรือการขยายผลต่อ ในลักษณะของ “ระบบจับคู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” บนระบบออนไลน์ที่ง่ายแก่การเข้าถึง และการใช้งานของผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการหยิบไปใช้ขยายผลแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการ

     พัฒนาระบบการจับคู่นวัตกรรม (Matching Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีความสำคัญของการจับคู่และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) อาทิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบที่สามารถให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ สามารถค้นหางานวิจัยและนวัตกรรมจากระบบ และสามารถนำไปเชื่อมโยงกับแนวทางการดำเนินงานที่มีอยู่ได้ทันที

ระเบียบวิธีวิจัย

     โครงการวิจัยนี้ มุ่งเน้นไปที่การศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาระบบหรือกระบวนงานที่จะช่วยเชื่อมโยงนวัตกรรมที่มีอยู่ให้เข้ากับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งนอกจากที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานวิจัย โครงการ หรือนวัตกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในวงกว้างได้แล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนและเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ พร้อมๆ กับการผลักดันแผนที่เกิดมาจากภาคประชาชนได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ซึ่งจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีช่องว่างในการดำเนินงานระหว่างงานวิจัยและการพัฒนาเชิงพื้นที่อยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลงานวิจัย ที่จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถสืบค้นงานวิจัยประเภทต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ตามปัญหา และความต้องการในพื้นที่ง่ายๆ ได้ ประกอบกับยังขาดช่องทางที่จะช่วยขับคู่ระหว่างผู้วิจัยที่มีผลงานสามารถมาเชื่อมโยงกับคนในพื้นที่ได้ หรือในทางกลับกันคนในพื้นที่จะสามารถนำเสนอโจทย์วิจัยให้ผู้วิจัยไปศึกษาวิจัยต่อได้

     จากประเด็นข้างต้น คณะนักวิจัยจึงได้ออกแบบกรอบแนวคิดและระเบียบวิจัยที่มุ่งเน้นการค้นหานวัตกรรม/สิ่งริเริ่มที่มีอยู่ในพื้นที่ ศึกษาบันทึกรายละเอียดกระบวนการนวัตกรรม/สิ่งริเริ่มนั้นๆ รวมทั้งวิเคราะห์ระดับความพร้อมของในการพัฒนาต่อหรือการขยายผลการใช้งาน พร้อมทั้งรวบรวมจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ และจัดระเบียบรายการข้อมูลนวัตกรรมแยกเป็นหมวดหมู่ให้เข้ากับโครงสร้างและบริบทของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงานในพื้นที่

ประเด็นงานวิจัยภายใต้โครงการ:

1) ข้าว 2) โคเนื้อ-โคขุน 3) ยางพารา 4) ปาล์มน้ำมัน 5) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 6) ประเด็นองค์ความรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ