คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 • 1. ค้นหาข้อมูลในระบบไม่เจอ จะทำอย่างไร?

  ในชั้นต้น ผู้ใช้สามารถไปที่เมนู “ค้นหาขั้นสูง” เพื่อตั้งค่าการค้นหารูปแบบต่างๆ ที่อาจช่วยกำหนดขอบเขตการค้นหาให้เหมาะสมมากขึ้นได้ แต่ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลในระบบ หลังจากที่ได้ทดลองทำการค้นหาในรูปแบบต่างๆ แล้ว ผู้ใช้สามารถติดต่อมาที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ทางเมนู “ติดต่อเรา” โดยระบหัวข้อ “ค้นหางานวิจัย-นวัตกรรม” พร้อมกับพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ผู้ดูแลระบบจะใช้ข้อมูลที่มีการส่งมา ในการช่วยค้นหาข้อมูลในระบบให้ พร้อมๆกับมีการแจ้งผลการค้นหากลับไปให้ผู้ใช้โดยเร็วที่สุด
 • 2. ในกรณีที่ต้องการขอเอกสารแนบ จากรายการที่ค้นเจอในระบบ แต่ไม่มีเอกสารแนบปรากฏอยู่ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรได้บ้าง?

  ในกรณีที่ผู้ใช้ค้นพบผลงานที่สนใจ แต่ไม่มีเอกสารแนบประกฎอยู่ในระบบ แต่ผู้ใช้ต้องการเอกสารประกอบ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถดำเนินการติดต่อมายังผู้ดูแลระบบ ที่จะช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอข้อมูลดังกล่าวมาให้ได้ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อมาที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ทางเมนู “ติดต่อเรา” โดยระบหัวข้อ “ค้นหางานวิจัย-นวัตกรรม” ระบุชื่อโครงการ เจ้าของผลงานที่สนใจ พร้อมรายละเอียดข้อมูล หรือเอกสารที่ต้องการให้ครบถ้วน ผู้ดูแลระบบจะใช้ข้อมูลที่มีการส่งมา ในการประสานไปยังเจ้าของผลงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆกับมีการแจ้งผลการค้นหากลับไปให้ผู้ใช้โดยเร็วที่สุด
 • 3. เป็นนักวิจัย / เจ้าของผลงานที่มีชื่อในระบบ แต่ต้องการปรับปรุงข้อมูล จะทำอย่างไร?

  นักวิจัยหรือเจ้าของผลงานดำเนินการลงทะเบียนในระบบ ในรูปแบบของ ผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย/เจ้าของผลงานก่อน โดยให้กรอกข้อมูลล่าสุดให้ครบถ้วน (รวมถึงชื่อผลงานที่ปรากฏในระบบด้วย) พร้อมกันนี้ขอให้ผู้ใช้แจ้งรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ในระบบที่ต้องการปรับปรุงมายังผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อมาที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ทางเมนู “ติดต่อเรา” โดยระบหัวข้อ “ปรับปรุงข้อมูลนักวิจัย” พร้อมระบุรายละเอียดให้ชัดเจน หลังจากที่ผู้ดูแลระบบยืนยันการลงทะเบียน และตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามที่แจ้งมา พร้อมแจ้งผลการดำเนินการกลับไปให้ผู้ใช้โดยเร็วที่สุด ในกรณีที่ลงทะเบียนอยู่แล้ว แต่รายการข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ แต่ให้ติดต่อมาที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ทางเมนู “ติดต่อเรา” โดยระบหัวข้อ “ปรับปรุงข้อมูลนักวิจัย” พร้อมระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเลย
 • 4. ต้องการปรับรูปแบบการลงทะเบียนระหว่างผู้ใช้ทั่วไป กับ ผู้ใช้งานที่เป็นนักวิจัย ต้องทำอย่างไร?

  โดยหลักการทำงานของระบบนั้น ผู้ใช้สามารถใช้ Email ที่แตกต่างกัน ในการลงทะเบียนผู้ใช้ทั้งสองประเภทได้เลย แต่หากต้องการใช้ Email เดียวกันนั้น ขอให้ผู้ใช้ติดต่อมาที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ทางเมนู “ติดต่อเรา” โดยระบหัวข้อ “มีปัญหาการใช้งานระบบ” พร้อมระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ในเรื่องของการขอแก้ประเภทของการลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบจะทำการยกเลิกผู้ใช้เดิมก่อน และจะแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบ จากนั้นผู้ใช้สามารถลงทะเบียนใหม่โดยใช้ Email เดิมได้
 • 5. ต้องการนำเข้าข้อมูลในระบบ จะทำอย่างไร?

  หลังจากที่ผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้สามารถไปที่ Icon “ส่งผลงานวิจัย-นวัตกรรม” ที่อยู่ด้านล่างของ website หน้าแรก โดยผู้ใช้ต้องระบุประเภทของข้อมูลที่จะนำเข้าว่าเป็นผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย / เอกสารทางวิชาการ) หรือองค์ความรู้ทั่วไป (ความรู้ชุมชน / แผนภาพต่างๆ) จากนั้นระบุรายละเอียดของผลงานให้ครบถ้วน และกด “อัพโหลดผลงาน” ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะมีการนำเข้าสู่ระบบต่อไป
 • 6. ต้องการนำเสนอโจทย์ หรือความต้องการงานวิจัย จะทำอย่างไร?

  การนำเสนอโจทย์ หรือความต้องการงานวิจัย สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ
  รูปแบบ 1:เสนอโจทย์ ความต้องการงานวิจัย ไปยังหน่วยให้ทุนวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดโจทย์วิจัยในอนาคต ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เมนู “ติดต่อเรา” โดยระบหัวข้อ “นำเสนอโจทย์หรือประเด็นการทำวิจัยเพิ่มเติม” พร้อมระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ผู้ดูแลระบบจะทำการรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลต่อไปให้ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  รูปแบบ 2: เสนอโจทย์ ความต้องการงานวิจัยในระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานในระบบเห็นข้อมูลทั้งหมด ผู้ใช้สามารถเข้าไปตั้งกระทู้ ในเมนูหัวข้อ “ผลงานวิจัย-นวัตกรรม” หรือ “ผู้เชี่ยวชาญ” โดยระบุให้เห็นถึงปัญหา และความต้องการ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ให้ชัดเจน กระทู้ที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะปรากฏในหน้าแรกของ Website เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นทั้งหมดได้
 • 7. ต้องการแก้ไขข้อมูล ผลงาน หรือประวัติ ที่ได้มีการนำเข้าไปแล้ว จะทำอย่างไร?

  การดำเนินงานจะมีลักษณะเดียวกันกับข้อ 3 ซึ่งหากผู้ใช้ที่ไม่ใช่นักวิจัยเจ้าของผลงานนั้นๆ ในการแก้ไขข้อมูล ทางผู้ดูแลระบบอาจต้องมีการยืนยันข้อมูลความถูกต้องจากเจ้าของผลงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
 • 8. ต้องการประกาศหานักวิจัยมาช่วยแก้ปัญหาของพื้นที่?

  ผู้ใช้สามารถดำเนินการตั้งกระทู้เพื่อค้นหานักวิจัยมาแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยมีรูปแบบการดำเนินงานลักษณะเดียวกันกับข้อ 6 รูปแบบที่ 2
 • 9. ต้องการนำเสนอผลงาน จะทำอย่างไรได้บ้าง?

  ในกรณีที่ต้องการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้อยู่ในระบบการค้นหา ผู้ใช้สามารถดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับข้อ 5 ได้ ในกรณีที่ต้องการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปเห็น แต่อาจไม่ได้แสดงผลในการค้นหา ผู้ใช้สามารถเข้าไปตั้งกระทู้ ในเมนูหัวข้อ “ผลงานวิจัย-นวัตกรรม” พร้อมกับนำเสนอรายละเอียดต่างๆ กระทู้ที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะปรากฏในหน้าแรกของ Website เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นทั้งหมดได้
 • 10. มีปัญหาการใช้งานระบบเชิงเทคนิคค้นพบข้อผิดพลาดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นต่างๆ จะทำอย่างไร?

  ผู้ใช้สามารถติดต่อมาที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ทางเมนู “ติดต่อเรา” โดยระบหัวข้อ “มีปัญหาการใช้งานระบบ”/ “คำถามทั่วไป”/ “ความคิดเห็นทั่วไป”พร้อมกับพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ผู้ดูแลระบบจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมา ในการช่วยแก้ไขปัญหา รวมถึงนำไปพิจารณาปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ต่อไป