ตัวอย่างงานวิจัย เฉพาะสำหรับพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่

 • การวิเคราะห์ศักภาพข้อมูลจังหวัด
 • วิสัยทัศน์จังหวัด

  "นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง (City of Life and Prosprity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)"

  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565)

  • 1: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
  • 2: การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรม อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
  • 3: การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS &Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ
  • 4: การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา
  • 5: การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
  • 6: การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง